Algemene Voorwaarden

BK Dream Weddings B.V.
Curacao

Email: info@bankasa.com
Website: www.bankasa.com
KvK Curacao: 142176

Definities:

Gebruiker: 
De gebruiker van de algemene voorwaarden te weten: BK Dream Weddings B.V. In deze voorwaarden wordt verstaan onder Ban Kasa Dream Weddings: BK Dream Weddings B.V., handelend onder de naam Ban Kasa Dream Weddings, statutair gevestigd te Curacao, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 142176 te Curacao.

Opdrachtgever:

Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een bruiloft, of in wiens naam Ban Kasa Dream Weddings een bruiloft, verlovingsfeest, jubileum of ander evenement organiseert of een reservering daartoe pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd.

Leverancier:

Onder leverancier wordt verstaan diegene die in uitoefening van zijn/haar bedrijf, goederen en/of diensten aanbiedt/levert van een door Ban Kasa Dream Weddings te organiseren bruiloft, verlovingsfeest, jubileum of ander evenement.

Overeenkomst:
De overeenkomst tot dienstverlening tussen Opdrachtgever en Gebruiker. 

Artikel 1 – Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Gebruiker evenals op Overeenkomsten gesloten met Opdrachtgever(s) en/of Leverancier(s) van diensten en/of goederen ten behoeve van het organiseren en/of uitvoeren van bruiloften door Gebruiker, op verzoek van Opdrachtgever, in de breedste zin van het woord, voor zover van deze voorwaarden niet wederzijds en schriftelijk is afgeweken. 

1.2. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en Opdrachtgever zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. 

1.3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de Gebruiker als zodanig, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van een Opdrachtgever is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon), wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever of Leverancier wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Artikel 2 – Totstandkoming en inhoud Overeenkomst
2.1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever middels schriftelijke ondertekening een aanbod van Gebruiker aanvaardt. De Opdrachtgever ontvangt van Gebruiker schriftelijk of per e-mail een bevestiging van de Overeenkomst. 

2.2. De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

2.3. Indien Opdrachtgever de opdracht heeft verleend aan Gebruiker en Gebruiker met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, is Opdrachtgever alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee worden o.a. schriftelijk aangekondigde onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij Opdrachtgever etc. 

2.4. De prijzen in genoemde offertes zijn exclusief Omzet Belasting (“OB”) en andere heffingen van overheidswege. Indien belastingen en heffingen van overheidswege veranderen tussen het moment van offerte en de uitvoering van de bruiloft, verlovingsfeest, jubileum of ander evenement, dan is Opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling van die werkelijk betaalde, hogere belastingen en heffingen van overheidswege.

2.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Alle verstrekte opdrachten gelden voor het geheel.

2.6. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten buiten de scope van de opdracht van de Opdrachtgever. 

Artikel 3 – Uitvoering van de Overeenkomst
3.1. Gebruiker zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van een goede weddingplanner uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. 

3.3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 

3.4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens. 

3.5. Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van een Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, dient de Opdrachtgever de kosten te dragen verband houdende met de door Gebruiker in redelijkheid gewenste faciliteiten. 

3.6. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker dan wel door Gebruiker ingeschakelde derden, voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Opdrachtgever wordt eveneens aansprakelijk geacht voor alle schade aangericht door gasten van de Opdrachtgever in welke vorm dan ook.

3.7. Werknemers, stagiaires en/of derden hebben geen recht om Gebruiker als ondernemer op welke wijze ook te verbinden. Opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door de Gebruiker of een werknemer die daartoe schriftelijk gemachtigd is en aan Opdrachtgever bevestigd, door Gebruiker. Gebruiker behoudt zich het recht voor om opdrachten te weigeren, of goederen niet te leveren waarvoor de juiste formele bevestiging niet is gegeven. 

Artikel 4 – Wijzigen van de Overeenkomst 
4.1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen, na wederzijds schriftelijk akkoord. 

4.2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 

4.3. Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Gebruiker de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. 

4.4. In afwijking van lid 4.3 zal Gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Gebruiker kunnen worden toegerekend. 

4.5. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. Als wijziging van de Overeenkomst geldt ook het feit dat Opdrachtgever meer dan 5 offertes ontvangt van Gebruiker vanwege herhaalde wijzigingen van de wensen van de Opdrachtgever.

Artikel 5 – Leveringstermijnen
5.1. Indien de Opdrachtgever de verhuurde of geleverde producten en/of diensten voor of op het afgesproken tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, wordt de opdracht alsnog in rekening gebracht volgens de Overeenkomst, eventueel vermeerderd met de kosten voor geleden schade en/of extra onkosten geleden door Gebruiker. 

5.2. Het verzoek door de Opdrachtgever om de leveringsdata te wijzigen, kan alleen in onderling overleg en na schriftelijke bevestiging van Gebruiker. Alle kosten voortvloeiend uit deze wijziging komen ten laste van de Opdrachtgever. 

5.3. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door een toeleverancier de termijn overschreden, dan is in geen geval de Gebruiker aansprakelijk voor de gevolgen van welke aard dan ook. 

Artikel 6 – Betaling
6.1. Bij het aangaan van de Overeenkomst vindt er door de Opdrachtgever een overeengekomen voorschot betaling plaats. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 7 dagen na de factuurdatum. Het restant van de factuur dient uiterlijk 8 weken voor de huwelijksdatum te worden voldaan. Na de bruiloft ontvangt de Opdrachtgever eventueel een laatste factuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen ontstaan in de Overeenkomst. Deze betaling dient contant te worden voldaan. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Na volledige betaling van de facturen aan Gebruiker, zal Gebruiker het trouwboekje en andere relevante stukken aan Opdrachtgever overleggen.

6.2. De Opdrachtgever die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Gebruiker is in dat geval gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, dan wel volledige nakoming te vorderen. Gebruiker is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de Overeenkomst al gemaakte kosten, inclusief eventuele incasso kosten, en Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 

6.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

6.4. Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de open gevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

6.5. Is Opdrachtgever in gebreke en/of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 25% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van de in art 6.1 overeengekomen voorschot betaling en onverminderd eventuele proces- en executiekosten. 

6.6. Kosten voor de overboeking van Opdrachtgever aan Gebruiker komen te allen tijde voor rekening van Opdrachtgever. Valutarisico tussen het moment van opdracht en het moment van betaling is voor rekening van Opdrachtgever. Voorts is Gebruiker gerechtigd prijsstijgingen betreffende toeleveranciers door te berekenen aan Opdrachtgever indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen en producten zijn gestegen, anders dan van overheidswege. 

6.7. Indien er op de dag van de bruiloft of gedurende de uitvoering van de bruiloft door veranderende weersomstandigheden het overeengekomen programma niet kan worden uitgevoerd, dan zal de Gebruiker in overleg met de Opdrachtgever het programma aanpassen. De eventuele meerkosten van die aanpassing zijn volledig voor rekening van de Opdrachtgever. Op eerste verzoek van de Gebruiker zal de Opdrachtgever een zaakwaarnemer aanwijzen die inzake voornoemde vereiste aanpassingen bevoegd is om in overleg te treden met de Gebruiker alsmede bevoegd is om de nodige aanpassingen te accorderen.

6.8. Bovendien mag Gebruiker het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en dat niet toerekenbaar is aan Gebruiker, dat in redelijkheid niet van Gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Gebruiker zal de Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.  

Artikel 7 – Onderzoek, klachten en reclames
7.1. Reclames dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen, na de datum van de plaatsgevonden bruiloft, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Gebruiker te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. Het indienen van reclames ontheft de Opdrachtgever niet van zijn verplichting de door Gebruiker ingediende facturen, tijdig te voldoen. 

7.2. Gebruiker dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien de reclame naar haar oordeel juist is, zal zij te hare keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten en/of diensten, hetzij de geleverde producten en/of diensten gratis vervangen na teruglevering daarvan in de originele toestand.

7.3. Indien een klacht gegrond is, zal Gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 

7.4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9 aansprakelijkheid. 

Artikel 8 – Opzegging, beëindiging en opschorting van de Overeenkomst
8.1. Gebruiker heeft te allen tijde het recht de Overeenkomst, of wijzigingen daarin, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enig wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling. Gebruiker heeft tevens het recht een Overeenkomst te beëindigen/te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden. 

8.2. Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is Gebruiker gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten Overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

8.3. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Gebruiker recht op compensatie vanwege daardoor ontstane en gemotiveerde kosten, omzetverlies en gederfde winst, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die volledig aan Gebruiker zijn toe te rekenen. 

8.4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.  

8.5. Gebruiker raadt Opdrachtgever aan een bruiloftverzekering af te sluiten. 

8.6. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Gebruiker gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door Opdrachtgever vergoed worden. De annuleringskosten zijn gelijk aan het voorschot bedrag in artikel 6.1 van de Overeenkomst bij opzegging tot 8 weken voor de levering. De annuleringskosten bedragen 90% van de totale som van de Overeenkomst bij opzegging 2 tot 8 weken voor de levering. De annuleringskosten bedragen 100% van de totale som van de Overeenkomst bij elke opzegging later dan 2 weken voor levering.

8.7. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, onder de opschortende voorwaarde van betaling van alle gemaakte kosten van Gebruiker door Opdrachtgever 

8.8. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
– Na het sluiten van de Overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
– Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 

8.9. Voorts is Gebruiker bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

8.10. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
9.1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

9.2. Indien Gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. 

9.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
– De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Gebruiker toegerekend kunnen worden; 
– Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

9.4. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

9.5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade door toedoen van derden waaronder toeleveranciers en anderen. 

Artikel 10 – Vrijwaring
10.1. De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt. 

10.2. Indien Opdrachtgever aan Gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. 

Artikel 11 – Overmacht
11.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 

11.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Hieronder valt onder meer: uitputting van de voorraad of het uitblijven van leveringen door de Leveranciers van Gebruiker, het tenietgaan van goederen of het niet uitvoeren van opdrachten ten gevolge van ongevallen, staking, brand, overstroming enz.

11.3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen. 

11.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

11.5. Voor zover Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst. 

Artikel 12 – Geheimhouding
12.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

12.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 

Artikel 13 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter
13.1. Op de Overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever is Curaçaos recht van toepassing

13.2. Partijen zullen zich wenden tot de rechtbank te Curacao in het geval van een juridisch geschil over de inhoud, uitleg en/of uitvoering van de Overeenkomst. 

Artikel 14 – Uitleg van de voorwaarden 
14.1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de Overeenkomst, inclusief deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 

© 2017 Ban Kasa Dream Weddings